Strjittekeatsen, snein 10 july 2016.

1e priis: Partoer 6: Sjoerd Lantinga, Edward Terra en Sjoerdje van der Zee

2e priis: Partoer 7: Ido Altenburg, Douwe Miedema en Baukje Boersma

3e priis: Partoer 4: Sjoerd Rozenberg, Yme Postma en Caroline van Muiswinkel

Priisen binne beskiber stelt troch Hedzer van der Meer. De priisen wiene dinerbonnen foar de Trilker yn Poppenwier.