Op himelfeart, tongersdei 10 maaie 2018 is dêr teatsen . Teatsen is keatsen mei in tennisracket. It begjint om 10:30 oere.

Dizze partij wurdt mei mooglik makke troch autobedriuw Sypersma.