Easterwierrum

Aksje fan de wike is fan Keatsferiening Easterwierrum!!!

Keatsferiening Easterwierrum docht dit jier mei oan de jeugd sponsor aksje fan Poiesz yn Mantgum. Dizze wike komt de keatsferiening by de doarren lâns mei in lekker appeltsje. Ien sek Elstar verpakt, levert 15 Poiesz-munten op foar de feriening. Mar ek Crystal Clear en Milner kaas levert 10 Poiesz-munten op.

In appelstje foar de toarst (dorst) út de Poiesz.

De kaatsvereniging Easterwierrum organiseert voor de jeugd winter training in de Tysker. De training zal gegeven worden door Hendrika Reitsma en de kosten hiervoor zijn € 7,50 voor 8 trainingen. De trainingen zullen plaats vinden op 1, 8, 15 en 29 november en 7, 14, 21 en 28 februari.
Er zal in 2 groepen getraint worden van 16:00 tot 16:45 uur en van 16:45 tot 17:30 uur. De indeling hiervan hangt af van de opgave en volgt nog.
Graag zien we jullie allen op donderdag 1 november.

Opgeven kan bij:
Boukje Altenburg Vleer: 06 46188125 of Astrid Miedema Boersma  06 29118786