Op snein 11 juny is der strjiittekeatsen. It begjint om 13:00 oere.