KFE001-150x150‘Van der Meer’ Strjittekeatsen, snein 10 juli 10.30 oere

Ek dit jier is der wer strjittekeatsen op de doarpstrjitte en it reade plein. De prizen wurde wer beskikber stelt troch ynstallaasjebedriuw Fa. J. Van der Meer & Zn. Foar elkenien, keatser of net keatser is der gelegenheid ta it nuttigjen fan in drankje op it reade plein.

Jou jimme mar op, dan wurd it grif in moai en sportyf spektafel.

Opjaan kin oant en mei sneon 9 juli 16.00 oere by:

Astrid Boersma                058 2501211

Sjoerd Lantinga               06 29363059

Hedzer-van-der-Meer-1024x334