Logo_autobedrijfsypersma_webPearkekeatsen Snein 28 juni 2015

Ek dit jier is der wer pearkekeatsen. De partij wurd stipe troch Autobedriuw Sypersma . Jou jimme op, dan wurd it grif in moai en sportyf spektakel.
Graach opjaan as pearke, mei minstens ien frommeske. Wa`t net yn pearke hat, kin him of har allinne opjaan, wij sykje der dan ien by.
Foar elkenien, keatser of net keatser is der gelegenheid ta it nuttigjen van yn drankje yn de Tysker en it keapje`n fan yn broadsje. It keatsen begjint om 11.00 oere.

Opjaan kin oant en mei sneon 27 juni 19.00 oere by:
Astrid Miedema  058 2501211, Sjoerd lantinga  06 29363059, Sjoerd Rozenberg 06 83226339

Pearkekeatsen-2015-11.00-oere