Op 13 maaie 2017 komme de skoalfamkes te keatsen op it sportfjild by ‘De Tysker’ yn Easterwierrum.

It begjint om 10:00 oere.