Aksje fan de wike is fan Keatsferiening Easterwierrum!!!

Keatsferiening Easterwierrum docht dit jier mei oan de jeugd sponsor aksje fan Poiesz yn Mantgum. Dizze wike komt de keatsferiening by de doarren lâns mei in lekker appeltsje. Ien sek Elstar verpakt, levert 15 Poiesz-munten op foar de feriening. Mar ek Crystal Clear en Milner kaas levert 10 Poiesz-munten op.

In appelstje foar de toarst (dorst) út de Poiesz.