KFE001-150x150Op 9 juny 2016, om 19:00 oere is de heren pelote finale fan de D-poule.

Easterwierrum 1 tsjin Huns/Leons/Baard

De winnaar giet folgjend jier nei de C-poule. De finale wurd spyle yn Easterwierrum. Se kinne jûn wol wat support brûke! Jo binne wolkom, de Tysker is iepen!

Pelote team Easterwierrum 1:

Edward Terra, Robert Terra, Gerben Boersma, Ido Altenburg, Sjoerd Rozenberg en Hedzer van der Meer.

Stipe troch :

Hedzer-van-der-Meer-1024x334