Snein 6 septimber fanôf 10:30 oere is der wer famyljekeatsen. Sponsere troch Bootsma boubedriuw. Dus jou jimme op, dan meitsje wy der in moai en sportyf spektakel fan.   Graach opjaan as partoer, mei minstens ien frommeske en it mat famylje wêze (broer, swager, nicht, pake). Wa`t net famylje hat om mei te keatsen, kin him of har allinne opjaan, wij sykje der dan famylje by. Foar elkenien, keatser of net keatser is der gelegenheid ta it nuttigjen van in drankje yn de tysker. Snackservice Anne Rink Groenveld soarget foar snacks en broadsjes.

Opjaan kin oant en mei sneon 5 septimber 13.00 oere by:
Astrid Miedema     058 2501211
Sjoerd Rozenberg   06 83226339
Sjoerd Lantinga      06 29363059

familiekeatsen-2015