KFE001-150x150Snein 4 septimber is der wer famyljekeatsen. Dus jou jimme op, dan meitsje wy der in moai en sportyf spektakel fan.

Graach opjaan as partoer, mei minstens ien frommeske en it mat famylje wêze (broer, swager, nicht, pake). Wa`t net famylje hat om mei te keatsen, kin him of har allinne opjaan, it keatsbestjoer syket de maten derby.

Foar elkenien, keatser of net keatser is der gelegenheid ta it nuttigjen van in drankje yn de Tysker. Snackservice Groenveld soarget foar snacks en broadsjes.

Opjaan kin oant en mei sneon 3 septimber 15.00 oere by:

Astrid Miedema      058 2501211
Sjoerd Lantinga     06 29363059

De priisen wurde oanbean troch Bootsma Boubedriuw B.V.

bootsma