Keatsen

KFE001-150x150Snein 4 septimber is der wer famyljekeatsen. Dus jou jimme op, dan meitsje wy der in moai en sportyf spektakel fan.

Graach opjaan as partoer, mei minstens ien frommeske en it mat famylje wêze (broer, swager, nicht, pake). Wa`t net famylje hat om mei te keatsen, kin him of har allinne opjaan, it keatsbestjoer syket de maten derby.

Foar elkenien, keatser of net keatser is der gelegenheid ta it nuttigjen van in drankje yn de Tysker. Snackservice Groenveld soarget foar snacks en broadsjes.

Opjaan kin oant en mei sneon 3 septimber 15.00 oere by:

Astrid Miedema      058 2501211
Sjoerd Lantinga     06 29363059

De priisen wurde oanbean troch Bootsma Boubedriuw B.V.

bootsma

KFE001-150x150‘Van der Meer’ Strjittekeatsen, snein 10 juli 10.30 oere

Ek dit jier is der wer strjittekeatsen op de doarpstrjitte en it reade plein. De prizen wurde wer beskikber stelt troch ynstallaasjebedriuw Fa. J. Van der Meer & Zn. Foar elkenien, keatser of net keatser is der gelegenheid ta it nuttigjen fan in drankje op it reade plein.

Jou jimme mar op, dan wurd it grif in moai en sportyf spektafel.

Opjaan kin oant en mei sneon 9 juli 16.00 oere by:

Astrid Boersma                058 2501211

Sjoerd Lantinga               06 29363059

Hedzer-van-der-Meer-1024x334

KFE001-150x150Op 9 juny 2016, om 19:00 oere is de heren pelote finale fan de D-poule.

Easterwierrum 1 tsjin Huns/Leons/Baard

De winnaar giet folgjend jier nei de C-poule. De finale wurd spyle yn Easterwierrum. Se kinne jûn wol wat support brûke! Jo binne wolkom, de Tysker is iepen!

Pelote team Easterwierrum 1:

Edward Terra, Robert Terra, Gerben Boersma, Ido Altenburg, Sjoerd Rozenberg en Hedzer van der Meer.

Stipe troch :

Hedzer-van-der-Meer-1024x334

cropped-KFE001-300x294-1.pngSnein 22 maaie 2016 

Ek dit Jier is der wer pearkekeatsen. De partij wurdt stipe troch Autobedriuw Sypersma. Jou jimme op, dan wurd it grif een moai en sportyf spektakel.

Graach opjaan as pearke, mei minstens ien frommeske. Wa’t net yn pearke hat, kin him of har allinne opjaan, wij sykje der dan ien by.

Foar elkenien, keatser of net keatser is der gelegeheid ta it nuttigen van een drankje yn de Tysker.

It keatsen begjint om 10.30 oere.

Opjaan kin oant en mei sneon 21 maaie 16.00 oere by:

Astrid Miedema                              058 2501211
Sjoerd Lantinga                             06 29363059

Logo_autobedrijfsypersma_web-300x141

Trochdat it op kenigsdei te wiet wie op it fjild, koe de tradisjonele kening keats partij net troch gean. Dêrom KFE001-150x150hat Keatsferiening Easterwierrum besletten om dizze noch te keatsen en wol op snein 8 maaie. Omdat it fjild krekt nij is, is troch it bestjoer beslúten dat er tidens dizze earste partij allinich op sokken of bleate fuoten keatst wurde mei. Krekt as eartiids.

By genôch dielname sil der keatst wurde by de manlju en froulje in A en B klasse. Foar elkenien, keatser of net-keatser, is der gelegenheid ta it nuttigjen fan in drankje yn of by de Tysker.

It keatsen begjint om 10.30 oere.

Opjaan kin oant en mei sneon 7 maaie 16.00 oere by:

Astrid Miedema        058 2501211

Sjoerd Lantinga         06 29363059

 

Vanaf 25 december 2015 tot en met 21 januari 2016 was website www.kfeasterwierrum.nl offline. Hackers hebben helaas kwade bedoelingen gehad met de website om spammail te versturen. Strato, de hosting partij had daardoor het account geblokkeerd. Gelukkig is de malafide software verwijderd en de website opnieuw gebouwd door Miedema Automatisering. Daarnaast zijn er diverse beveiligingsmaatregelingen getroffen om dit in de toekomst te voorkomen.

Snein 6 septimber fanôf 10:30 oere is der wer famyljekeatsen. Sponsere troch Bootsma boubedriuw. Dus jou jimme op, dan meitsje wy der in moai en sportyf spektakel fan.   Graach opjaan as partoer, mei minstens ien frommeske en it mat famylje wêze (broer, swager, nicht, pake). Wa`t net famylje hat om mei te keatsen, kin him of har allinne opjaan, wij sykje der dan famylje by. Foar elkenien, keatser of net keatser is der gelegenheid ta it nuttigjen van in drankje yn de tysker. Snackservice Anne Rink Groenveld soarget foar snacks en broadsjes.

Opjaan kin oant en mei sneon 5 septimber 13.00 oere by:
Astrid Miedema     058 2501211
Sjoerd Rozenberg   06 83226339
Sjoerd Lantinga      06 29363059

familiekeatsen-2015