Keatsferiening Easterwierrum

Bestjoer

Keatsbestjoer:    
Foarsitter Jarno Hogeboom 06 57029786
Ponghâlder  Albert Jonker 06 22254699 
Sekretaris Baukje Altenburg-Vleer 06 46188125
Materiaal- en Fjildsaken Wietse Swierstra 06 31990900
Wedstriid saken Siebren Koopmans
Astrid Miedema-Boersma
Jurjen Zijlstra
06 23210338
06 29118786
06 57310097
 Webside / Facebook Boukje Altenburg-Vleer
Albert Jonker
06 46188125 
06 22254699 
     
 Jeugdtraining Nico Boonstra
Hendrika Reitsma
 

E-mail info@kfeasterwierrum.nl

© 2019 Keatsferiening Easterwierrum

Thema door Anders Norén