Ek dit jier is der wer pearkekeatsen. De partij wurdt stipe troch Autobedriuw Sypersma. Jou jimme op, dan wurd it grif een moai en sportyf spektakel.

Graach opjaan as pearke, mei minstens ien frommeske. Wa’t net yn pearke hat, kin him of har allinne opjaan, wij sykje der dan ien by.

 

Foar elkenien, keatser of net keatser is der gelegeheid ta it nuttigen van een drankje yn de Tysker.
It keatsen begjint om 10.30 oere.

Opjaan kin oant en mei sneon 13 maaie 16.00 oere by:

Astrid Miedema 06 29118786
Jurjen Zijlstra 06 57310097
Arjen Dijkstra; 06 52119632