kfeasterwierrum

Snein 6 septimber fanôf 10:30 oere is der wer famyljekeatsen. Sponsere troch Bootsma boubedriuw. Dus jou jimme op, dan meitsje wy der in moai en sportyf spektakel fan.   Graach opjaan as partoer, mei minstens ien frommeske en it mat famylje wêze (broer, swager, nicht, pake). Wa`t net famylje hat om mei te keatsen, kin him of har allinne opjaan, wij sykje der dan famylje by. Foar elkenien, keatser of net keatser is der gelegenheid ta it nuttigjen van in drankje yn de tysker. Snackservice Anne Rink Groenveld soarget foar snacks en broadsjes.

Opjaan kin oant en mei sneon 5 septimber 13.00 oere by:
Astrid Miedema     058 2501211
Sjoerd Rozenberg   06 83226339
Sjoerd Lantinga      06 29363059

familiekeatsen-2015

Logo_autobedrijfsypersma_webPearkekeatsen Snein 28 juni 2015

Ek dit jier is der wer pearkekeatsen. De partij wurd stipe troch Autobedriuw Sypersma . Jou jimme op, dan wurd it grif in moai en sportyf spektakel.
Graach opjaan as pearke, mei minstens ien frommeske. Wa`t net yn pearke hat, kin him of har allinne opjaan, wij sykje der dan ien by.
Foar elkenien, keatser of net keatser is der gelegenheid ta it nuttigjen van yn drankje yn de Tysker en it keapje`n fan yn broadsje. It keatsen begjint om 11.00 oere.

Opjaan kin oant en mei sneon 27 juni 19.00 oere by:
Astrid Miedema  058 2501211, Sjoerd lantinga  06 29363059, Sjoerd Rozenberg 06 83226339

Pearkekeatsen-2015-11.00-oere