kfeasterwierrum

Het keats seizoen is weer begonnen.

Het veld ligt er weer mooi bij.

Competitie keatsen elke woensdag avond om 19.15.

Heeft er iemand nog ringen thuis liggen? Wil je deze dan meenemen naar het keatshokje?

Alvast bedankt en tot Woensdag!! 

De keatstraining fan Dirk Jan van der Woud mei syn soan Wessel sit der wer op foar dit jier.

Op tiisdei 11 july fan 16.00 – 18.00 oere, wie de lêste training foar de bern fan de Fôlefinne út Easterwierrum. Fanôf begin maaie is de keatstraining starten. Elke kear wiene der sa’n 30 bern te keatsen. Ferdield oer twa groepen.

De bern ha it tige nei hun sin hân en ha moai wat leard fan it keatsspul. Oan it ein fan de lêste training ha de bern noch in ferrassing krigen.

Dirk Jan van der Woud en soan wurde bedankt foar de keatstraining yn Easterwierrum namens Keatsferiening Easterwierrum en âlders.

Graach tot folgend jier :-).

Ek dit jier is der wer pearkekeatsen. De partij wurdt stipe troch Autobedriuw Sypersma. Jou jimme op, dan wurd it grif een moai en sportyf spektakel.

Graach opjaan as pearke, mei minstens ien frommeske. Wa’t net yn pearke hat, kin him of har allinne opjaan, wij sykje der dan ien by.

 

Foar elkenien, keatser of net keatser is der gelegeheid ta it nuttigen van een drankje yn de Tysker.
It keatsen begjint om 10.30 oere.

Opjaan kin oant en mei sneon 13 maaie 16.00 oere by:

Astrid Miedema 06 29118786
Jurjen Zijlstra 06 57310097
Arjen Dijkstra; 06 52119632