Bestjoer

Bestjoer:    
Foarsitter Arjen Dijkstra 058 2501891
Ponghâlder    
Sekretaris Baukje Altenburg-Vleer 06 46188125
Materiaal- en Fjildsaken Wietse Swierstra 06 31990900
Wedstriid saken Astrid Miedema-Boersma
Jurjen Zijlstra
058 2501211
06 57310097
     
Lid bestjoer Siebren Koopmans 06 23210338
     
Oare saken:    
Jeugdtraining Dirk Jan van der Woud en Zn.  
     
Webside kfeasterwierrum Meint Miedema 058 2501211
  Arjen Dijkstra 058 2501891
Ponghâlder Auke de Vries 058 2501262

E-mail info@kfeasterwierrum.nl